Regnskab

Samtlige erhvervsvirksomheder er lovgivningsmæssigt forpligtet til at aflægge et årsregnskab, der er i overensstemmelse med bogføringsloven og årsregnskabsloven. Virksomhederne skal have et regnskabsår, der følger kalenderåret.

Der er i regnskabslovgivningen enkelte krav til, hvordan årsregnskabet skal opstilles og en række krav til principperne omkring hvordan man udarbejder et årsregnskabet. Det er virksomhedens ledelse, der aflægger årsregnskabet og har ansvaret for, at årsregnskabet er fuldstændigt og giver et retvisende billede af virksomhedens resultat for det forløbne år og status pr. 31. december.

Der er for personligt drevne virksomheder og en række mindre aktie- og anpartsselskaber ikke krav om, at årsregnskabet skal ingen indeholde er erklæring fra revisor. For disse virksomheder er det således op til virksomhedens ledelse af beslutte, om der skal vælges en revisor. Mange virksomheder vælger at lade revisor udarbejde årsregnskabet, men dette er altså ikke et krav. Virksomheden kan selv udarbejde årsregnskabet. 

Virksomheden skal udarbejde og indsende selvangivelse til SKAT årligt. Selvangivelsen følger altid kalenderåret. Årsregnskabet for virksomheden skal derimod kun indsendes til SKAT, hvis Skattestyrelsen anmoder herom.

Som et normalt led i en god og fortrolig dialog sender de fleste virksomheder deres årsregnskab til deres pengeinstitut. Alene dette stiller krav om, at virksomheder aflægger et korrekt og informativt regnskab, der giver et retvisende billede af virksomhedens drift for det forgangne år og en korrekt status ved regnskabsårets afslutning pr. 31. december.